Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

16/01/2000 về 88689 sau đó 17/01/2000 về 64107
21/02/2000 về 48389 sau đó 22/02/2000 về 47003
20/08/2000 về 78989 sau đó 21/08/2000 về 03109
07/10/2000 về 48789 sau đó 08/10/2000 về 11992
15/03/2002 về 11889 sau đó 16/03/2002 về 52596
07/10/2002 về 72489 sau đó 08/10/2002 về 02004
05/01/2003 về 38089 sau đó 06/01/2003 về 33158
19/02/2003 về 69489 sau đó 20/02/2003 về 37697
26/02/2003 về 97589 sau đó 27/02/2003 về 52887
09/03/2003 về 63789 sau đó 10/03/2003 về 58879
23/03/2003 về 52289 sau đó 24/03/2003 về 42880
27/08/2003 về 62989 sau đó 28/08/2003 về 54847
11/12/2004 về 21489 sau đó 12/12/2004 về 09058
14/12/2004 về 72689 sau đó 15/12/2004 về 23280
02/03/2005 về 86389 sau đó 03/03/2005 về 40507
20/04/2005 về 68889 sau đó 21/04/2005 về 42861
24/05/2005 về 51489 sau đó 25/05/2005 về 66676
05/02/2006 về 58189 sau đó 06/02/2006 về 55857
05/06/2006 về 11189 sau đó 06/06/2006 về 68751
19/08/2006 về 56889 sau đó 20/08/2006 về 29753
14/04/2007 về 53289 sau đó 15/04/2007 về 32336
02/05/2007 về 59389 sau đó 03/05/2007 về 30766
01/06/2007 về 93489 sau đó 02/06/2007 về 65323
06/11/2007 về 22289 sau đó 07/11/2007 về 65197
15/11/2008 về 26289 sau đó 16/11/2008 về 37835
28/04/2009 về 11889 sau đó 29/04/2009 về 44610
13/08/2009 về 33989 sau đó 14/08/2009 về 91914
09/09/2009 về 38989 sau đó 10/09/2009 về 69074
28/10/2009 về 65989 sau đó 29/10/2009 về 17112
25/03/2010 về 46289 sau đó 26/03/2010 về 04564
02/10/2010 về 88289 sau đó 03/10/2010 về 86340
29/01/2011 về 20589 sau đó 30/01/2011 về 14506
09/10/2011 về 54589 sau đó 10/10/2011 về 16882
24/10/2011 về 67989 sau đó 25/10/2011 về 12660
11/02/2012 về 21989 sau đó 12/02/2012 về 44385
26/03/2012 về 65289 sau đó 27/03/2012 về 02476
19/04/2012 về 53089 sau đó 20/04/2012 về 45299
11/06/2012 về 04089 sau đó 12/06/2012 về 10837
11/01/2013 về 94789 sau đó 12/01/2013 về 62793
18/04/2013 về 53089 sau đó 19/04/2013 về 48048
04/08/2013 về 18089 sau đó 05/08/2013 về 99951
22/10/2013 về 49189 sau đó 23/10/2013 về 10215
21/02/2014 về 29789 sau đó 22/02/2014 về 32017
10/06/2014 về 18489 sau đó 11/06/2014 về 44151
09/08/2014 về 85689 sau đó 10/08/2014 về 42313
17/09/2014 về 97389 sau đó 18/09/2014 về 39122
29/10/2014 về 21089 sau đó 30/10/2014 về 25765
15/03/2015 về 78089 sau đó 16/03/2015 về 35489
16/03/2015 về 35489 sau đó 17/03/2015 về 28451
13/08/2015 về 15389 sau đó 14/08/2015 về 21836
01/09/2015 về 10689 sau đó 02/09/2015 về 55897
05/09/2015 về 40389 sau đó 06/09/2015 về 34803
29/09/2015 về 94489 sau đó 30/09/2015 về 77432
21/02/2016 về 87489 sau đó 22/02/2016 về 33258
10/06/2016 về 68089 sau đó 11/06/2016 về 95619
21/08/2016 về 04689 sau đó 22/08/2016 về 57958
31/08/2016 về 77489 sau đó 01/09/2016 về 94102
14/12/2016 về 35289 sau đó 15/12/2016 về 51178
15/01/2017 về 02489 sau đó 16/01/2017 về 66332
24/01/2017 về 57089 sau đó 25/01/2017 về 74696
01/09/2017 về 22989 sau đó 02/09/2017 về 05731
06/01/2018 về 15589 sau đó 07/01/2018 về 13957
13/02/2018 về 56489 sau đó 14/02/2018 về 83871
19/06/2018 về 15489 sau đó 20/06/2018 về 81615
01/11/2018 về 51489 sau đó 02/11/2018 về 54448
01/01/2019 về 93689 sau đó 02/01/2019 về 56508
07/01/2019 về 32489 sau đó 08/01/2019 về 62880
18/01/2019 về 04289 sau đó 19/01/2019 về 71892
28/01/2019 về 85889 sau đó 29/01/2019 về 56579
12/07/2019 về 16289 sau đó 13/07/2019 về 63297
29/01/2020 về 80389 sau đó 30/01/2020 về 75712
21/02/2020 về 36089 sau đó 22/02/2020 về 37647
18/03/2020 về 81489 sau đó 19/03/2020 về 85074
18/06/2020 về 38289 sau đó 19/06/2020 về 04630
14/07/2020 về 44789 sau đó 15/07/2020 về 70102
14/09/2020 về 32489 sau đó 15/09/2020 về 23030
04/10/2020 về 80489 sau đó 05/10/2020 về 20823
16/03/2021 về 99789 sau đó 17/03/2021 về 72152
16/04/2021 về 99789 sau đó 17/04/2021 về 10780
07/07/2021 về 61289 sau đó 08/07/2021 về 10346
24/08/2021 về 58389 sau đó 25/08/2021 về 60589
25/08/2021 về 60589 sau đó 26/08/2021 về 88678
17/03/2023 về 59389 sau đó 18/03/2023 về 57570
01/10/2023 về 07289 sau đó 02/10/2023 về 80973
08/01/2024 về 91089 sau đó 09/01/2024 về 48877
03/02/2024 về 33389 sau đó 04/02/2024 về 13300
04/04/2024 về 69389 sau đó 05/04/2024 về 72666

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 89 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
662001
771731
701782
892461
804521
232302
022742
472122
974792
922081
482152
711572
311962
322584
191032
362514
651221
131171
931371
991762
851601
821061
401641
141101
351531
611072
871041
091

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
011117
1978
23119
39813
4656
512510
661014
712147
89910
91073

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 7(12 lần) - 5(12 lần) - 0(11 lần) - 9(10 lần) - 8(9 lần) - 3(9 lần) - 1(9 lần) - 6(6 lần) - 4(6 lần) - 2(3 lần)
Chạm đuôi : 7(14 lần) - 2(11 lần) - 0(11 lần) - 6(10 lần) - 8(9 lần) - 3(8 lần) - 1(7 lần) - 9(7 lần) - 5(5 lần) - 4(5 lần)
Tổng : 6(14 lần) - 3(13 lần) - 5(10 lần) - 8(10 lần) - 2(9 lần) - 1(8 lần) - 7(7 lần) - 0(7 lần) - 4(6 lần) - 9(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 89 vào Thứ 4

Ngày 26/08/2021 giải đặc biệt về 88678 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 08/07/2021 giải đặc biệt về 10346 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 19/03/2020 giải đặc biệt về 85074 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 30/01/2020 giải đặc biệt về 75712 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 15/12/2016 giải đặc biệt về 51178 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 01/09/2016 giải đặc biệt về 94102 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 30/10/2014 giải đặc biệt về 25765 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 18/09/2014 giải đặc biệt về 39122 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 29/10/2009 giải đặc biệt về 17112 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 10/09/2009 giải đặc biệt về 69074 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 03/05/2007 giải đặc biệt về 30766 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 21/04/2005 giải đặc biệt về 42861 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 03/03/2005 giải đặc biệt về 40507 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 28/08/2003 giải đặc biệt về 54847 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 27/02/2003 giải đặc biệt về 52887 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 20/02/2003 giải đặc biệt về 37697 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/04 sau khi ra 89 vào ngày 17/04

Ngày 18/04/2000 giải đặc biệt về 40704 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 18/04/2001 giải đặc biệt về 71370 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 18/04/2002 giải đặc biệt về 16206 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 18/04/2003 giải đặc biệt về 93659 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 18/04/2004 giải đặc biệt về 02550 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 18/04/2005 giải đặc biệt về 50951 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 18/04/2006 giải đặc biệt về 99015 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 18/04/2007 giải đặc biệt về 00474 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 18/04/2008 giải đặc biệt về 72101 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 18/04/2009 giải đặc biệt về 71534 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 18/04/2010 giải đặc biệt về 05253 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 18/04/2011 giải đặc biệt về 13729 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 18/04/2012 giải đặc biệt về 13490 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 18/04/2013 giải đặc biệt về 53089 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 18/04/2014 giải đặc biệt về 65471 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 18/04/2015 giải đặc biệt về 89316 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 18/04/2016 giải đặc biệt về 70502 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 18/04/2017 giải đặc biệt về 03215 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 18/04/2018 giải đặc biệt về 73822 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 18/04/2019 giải đặc biệt về 54399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 18/04/2021 giải đặc biệt về 89500 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 18/04/2022 giải đặc biệt về 80436 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 18/04/2023 giải đặc biệt về 71661 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.